przejdź do treści

Szkolenia z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to szybkie i zorganizowane działania mające na celu uratowanie ofiary wypadku. Sprawne i w miarę kompetentne działanie decyduje o uratowaniu zdrowia i życia człowieka. Czas do przybycia karetki pogotowia ratunkowego, może zaważyć na dalszych rezultatach leczenia poszkodowanego. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy. Najlepszy sposób realizacji tego obowiązku to przekazanie podstawowej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom.

Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane są w oparciu o program ustalony z klientem. Prowadzący szkolenie realizuje następujące tematy:

* Podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
* Organizacja działań ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy,
* Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia spowodowane: urazami mechanicznymi, termicznymi, zatruciami chemicznymi, porażeniem prądem elektrycznym.

Pierwsza pomoc przedlekarska to zespół czynności, których celem jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku oraz zmniejszenie ewentualnych niekorzystnych następstw zanim będzie możliwa specjalistyczna, lekarska pomoc.

Poniżej przedstawiamy garść informacji związanych z pierwszą pomocą oraz ze szkoleniami z tego zakresu. Zamieszczona wiedza nie jest w stanie zastąpić szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi. Zapraszamy więc do skorzystania z naszej oferty kursów pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Podczas udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o kolejności czynności. W ich skład kolejno wchodzą:

1) zabezpieczenie miejsca wypadku – zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobie poszkodowanej, jak i samemu ratownikowi oraz osobom trzecim, na przykład ustawienie trójkąta ostrzegawczego, zabezpieczenie twardych przedmiotów, ewakuacja itp.,

2) sprawdzenie stanu poszkodowanego (określenie podstawowych funkcji życiowych – oddychania, krążenia i świadomości), jeśli jest przytomny zaleca się krótką rozmowę z poszkodowanym (wywiad, na przykładach na temat chorób przewlekłych),

3) wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych jednostek specjalistycznych (podanie informacji, takich jak: miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, imię i nazwisko wzywającego pomocy, numer telefonu, z którego dzwonimy),

4) podjęcie działań przywracających funkcje życiowe: resuscytacji krążeniowo – oddechowej - uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze (30:2), zatamowania krwotoków oraz działania przeciwwstrząsowe,

5) podjęcie innych czynności ratunkowych w zależności od stanu poszkodowanego (na przykład opatrunki),

6) ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej.

W razie wypadku należy zaalarmować odpowiednie służby. Oto numery, pod które należy dzwonić:
Policja - 997,
Straż pożarna – 998,
Pogotowie ratunkowe – 999,
Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej – 112,
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 985 lub 601 100 300,
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 601 100 300,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 601 100 100.

Podstawa prawna regulująca wymóg przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.


Artykuł 162 Kodeksu Karnego

Nakaz udzielania pierwszej pomocy regulują także inne ustawy:

- Kodeks Pracy - Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. Art. 209 – szczególnie ważna dla pracodawców:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmuje:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.


Artykuł  2071 Kodeksu Pracy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945),
 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym,
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


Jak widać, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy reguluje wiele przepisów prawnych i jest wymagany w każdej dziedzinie życia społecznego. Każda firma, placówka, organizacja musi przeszkolić swoich pracowników z tego zakresu.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są prowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji  z 2010 roku (ERC 2010). Szkolenia dzielą się na dwie części – część teoretyczną oraz na część praktyczną.

Część teoretyczna obejmuje wykłady z przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, informacji na temat podstawowych czynności ratowania zdrowia i życia (informacje na temat przepisów regulujących obowiązek udzielania pierwszej pomocy, zadbania o bezpieczeństwo swojego i miejsca wypadku, kontrola czynności życiowych, prowadzenie akcji ratowniczej w różnych rodzajach wypadków, AED – Automatyczny Defibrylator, dodatkowe informacje).

Część praktyczna to ćwiczenia z podejmowania czynności ratowniczych. Jest to zastosowanie w praktyce następujących działań: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja), pozycja boczna ustalona, pozycja przeciwwstrząsowa, bezpieczne sposoby obracania na plecy, wykonywanie opatrunków  oraz unieruchamianie złamań i stawów.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieli się na cztery rodzaje:

 • szkolenie podstawowe – zakres czynności ratujących życie,
 • szkolenie rozszerzone – zagadnienia ze szkolenia podstawowego plus dodatkowe informacje z zakresu opatrunków, zasłabnięć i napadów epilepsji,
 • szkolenie pełne – zagadnienia z kursów podstawowych i rozszerzonych oraz zagadnienia z zakresu pomocy osobom w stanie przedzawałowym.
 • szkolenie przypominające – skierowane jest do osób, które już przeszły kurs z udzielania pierwszej pomocy, jest ono w celu zaktualizowania wiedzy oraz utrwalenia umiejętności za pomocą ćwiczeń praktycznych.


Oprócz typowych zagadnień poruszanych podczas szkolenia omawiana jest także zwartość apteczki, która też musi się znajdować w miejscu pracy.

Wyposażenie standardowe apteczki wg normy DIN 13157 to:

 • 1 sztuka. kompresu zimnego,
 • 2 sztuki kompresu na oko,
 • 3 sztuki kompresu 10x10,
 • 2 sztuki opaski elastycznej 4m x 6cm,
 • 2 sztuki opaski elastycznej 4m x 8cm,
 • 1 komplet plastrów 10 x 6 cm (8sztuk),
 • 1 komplet plastrów (14 sztuk),
 • 1 sztuka plastra 5m x 2,5 cm,
 • 3 sztuki opatrunku  indywidualnego M sterylnego,
 • 1 sztuka opatrunku indywidualny G sterylnego,
 • 1 sztuka opatrunku indywidualnego K sterylnego,
 • 1 sztuka chusty opatrunkowej 60 x 80,
 • 2 sztuki chusty trójkątnej,
 • 1 komplet chust z fliseliny (5 sztuk),
 • 1 sztuka koca ratunkowego 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 sztuka nożyczek 19 cm,
 • 4 sztuki rękawic lateksowych,
 • 6 sztuk chusteczki dezynfekującej (lub sól fizjologiczna NaCl 0,9%),
 • 1 sztuka ustnika do sztucznego oddychania,
 • 1 sztuka instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.Ćwiczenia praktyczne są przeprowadzane na nowym i bardzo dobrej jakości sprzęcie. Po ukończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat dla każdego uczestnika. Na szkoleniach korzysta się między innymi z prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych, fantomów dorosłych, dzieci i niemowląt do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, środków opatrunkowych oraz  zestawów do unieruchomienia (kołnierze, deska ortopedyczna itp.).
  
Zaświadczenie to jest przydatne, na przykład w razie kontroli odpowiednich służb (Inspekcja Pracy, SANEPID). Szkolenie z zakresu udzielanie pierwszej pomocy jest szkoleniem okresowym, trzeba je regularnie odnawiać – co roku lub co pół roku (właśnie w tym celu są przygotowane szkolenia przypominające, by nie tracić czasu na powtarzanie pewnych treści od nowa, tylko by je aktualizować i utrwalać).

Pierwsza pomoc ratuje ludzkie życie. Warto, by umieć jej właściwej udzielić i w razie potrzeby ocalić komuś zdrowie i życie.

* * *

SZKOLENIE TO PROCES NABYWANIA WIEDZY*....
....NASZYM CELEM JEST SPEŁNIANIE OCZEKIWAŃ WYMGAJĄCYCH KLIENTÓW

* słownik języka polskiego, PWN

 

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej