przejdź do treści

Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

logo

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
Od 1998r. podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Zgodnie z art. 3 pkt 20) Prawa ochrony środowiska, podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
•    przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej
•    osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
•    osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
•    jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą
•    osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie , w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
Od 2002r. wnosimy opłaty za:
•    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
•    pobór wód
•    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
(w tym również wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacyjne)
•    składowanie odpadów
(w tym również magazynowanie (gromadzenie) odpadów, jeżeli
podmiot nie posiada zezwoleń na wytwarzanie odpadów)
Opłaty wnosimy do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza:
•    za korzystanie ze środowiska ("powietrze", "wodę", "ścieki", "odpady") na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (np. lokalizację filii zakładu)
•    za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z eksploatacji urządzeń (np. środków transportu, instalacji mobilnych) na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (np. siedziby zarządu zakładu)

 

Podstawy prawne


USTAWY
1.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:Dz.U.z 2008.25.150)
2.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j.:Dz.U z 2007r.,Nr 39,poz.251)
3.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.z 2005r.Nr 239,poz.2019)
4.    Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)
5.    Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607)


ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE
1.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206)
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)


ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
1.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2005.260.2176)
2.    Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (M.P.2006.71.714)
3.    Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P.2007.68.754)
4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2007.106.723)
5.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie stawek opłat produktowych (DzU. 2006.225.1645)
6.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U.2007.247.1840)
7.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2005.103.872)
8.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)
9.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz.U.2006.19.152)


ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY
1.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U.2005.252.2128)
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)
3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2006.226.1654)
4.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30)
5.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2006.30.213)
6.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2004.197.2033)
7.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816)
8.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U.2006.21.160)
9.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U.2006.27.203)