przejdź do treści

Ochrona przeciwpożarowa

W ramach zagadnienia ochrona przeciwpożarowa oferujemy usługę wykonania opisanej poniżej instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która jest dokumentem określającym tak istotne elementy jak:

 1. warunki opisywanego zagadnienia: ochrona przeciwpożarowa,
 2. sposób poddawania czynnościom konserwacyjnym i przeglądom technicznym urządzeń,
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
 6. sposoby zaznajamiania użytkowników z wytycznymi.


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Ochrona przeciwpożarowa polega na zwalczaniu i przeciwdziałaniu pożarów. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 każdy właściciel obiektu czy budynku ma obowiązek zapewnić system ochrony życia i zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową czy innymi zagrożeniami.

Do działań, które należy przedsięwziąć w ramach ochrony przeciwpożarowej należą:

 • zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie działań ratowniczych.


Na czym polega zapobieganie? Są to wszystkie czynności, których celem jest niedopuszczenie do wybuchnięcia pożaru, klęski żywiołowej czy innego zagrożenia miejscowego. Przede wszystkim takie zapobieganie polega na przestrzeganiu wszystkich zakazów i nakazów podyktowanych przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej i przez inne przepisy. Kluczowym zadaniem jest stosowanie się do przepisów ochrony przeciwpożarowej wytyczonych przez Państwową Straż Pożarną. Spełnienie tych podstawowych zasad z pewnością redukuje zagrożenie pożarem.


Na czym polega zapewnienie sił i środków? Na terenie naszego kraju zestaw sił i środków do ochrony i walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz z zagrożeniami lokalnymi zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.


Na czym polega prowadzenie działań ratowniczych? Działania ratownicze podejmują odpowiednio przygotowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Poza nimi akcje ratunkowe w razie pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń gwarantują jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowych straży pożarnych, zakładowych służb ratowniczych, gminnych zawodowych straży pożarnych, powiatowych i miejskich zawodowych straży pożarnych, terenowych służb ratowniczych oraz inne jednostki ratownicze.


Do obowiązków właściciela czy pracodawcy należy podjęcie odpowiednich czynności zmierzających do przygotowania niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia akcji ratowniczej w razie niebezpieczeństwa. Wśród nich wyróżnia się umieszczenie w widocznym i dostępnym dla wszystkich przebywających na danym terenie czytelnej instrukcji przeciwpożarowej.


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotowany na podstawie najnowszych przepisów i standardów. Dla każdego budynku i obiektu jest stwarzana osobno. Jej celem jest informowanie osób postronnych, użytkowników budynku czy obiektu o zasadach postępowania w razie pożaru, klęski żywiołowej czy zagrożenia lokalnego. Zarówno treść, jak i grafika muszą być zrozumiałe, tak by każdy mógł podjąć się działań zmierzających do ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Instrukcje są wykonywane przez specjalistów z zakresu pożarnictwa i ochrony ppoż.

Co powinna zawierać prawidłowo i fachowo sporządzona instrukcja ochrony przeciwpożarowej?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, adekwatne z przeznaczeniem budynku czy obiektu, wśród nich sposób użytkowania, prowadzony proces technologiczny i jego warunki techniczne,
 • metody przeprowadzania kontroli, przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych,
 • metody postępowania w razie pożaru, klęski żywiołowej czy innego zagrożenia,
 • metody wykonywania niebezpiecznych prac z ryzykiem pożaru, jeśli takie są prowadzone,
 • metody sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji osób w praktyce,
 • metody zapoznania użytkowników budynku lub obiektu z treściami instrukcji ppoż oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
 • plany graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ewakuacji,
 • dodatkowe plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach.


Plany graficzne powinny zawierać dokładne informacje z zakresu:

 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
 • wielkości powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • obliczeń odległości od budynków sąsiadujących,
 • wskaźników pożarowych występujących substancji palnych,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,
 • wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • miejsc instalacji centralki systemu sygnalizacji pożaru,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • urządzeń przeciwpożarowych.


Urządzenia przeciwpożarowe to najważniejsze elementy całego systemu ppoż. Do tej szerokiej klasyfikacji zaliczamy stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie urządzenia, których zadaniem jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz działania mające na celu wykrywanie i zwalczanie pożaru lub minimalizowanie jego efektów, a zwłaszcza urządzenia gaśnicze stałe i półstałe oraz urządzenia zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład DSO i sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip straży pożarnej i innych jednostek ratowniczych.

Gdzie jest wymagana instrukcja przeciwpożarowa?

 • W obiektach i budynkach użyteczności publicznej (są to urzędy, biura, kina, szkoły, przedszkola, szpitale itp.),
 • w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, ośrodki wczasowe, schroniska, pensjonaty, akademiki, internaty, sanatoria, domy opieki itp.),
 • w budynkach produkcyjnych,
 • w pomieszczeniach inwentarskich,
 • w pomieszczeniach magazynowych.


Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba co jakiś czas aktualizować. Taka aktualizacja musi mieć miejsce minimum co dwa lata. Trzeba także to zrobić w razie remontów budynków, zmian sposobów użytkowania obiektu lub przy zmianach procesu technologicznego. Innymi słowy – trzeba aktualizacji poddać instrukcję ppoż, wtedy, kiedy zajdą zmiany mające wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podstawy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.), w ustawie pojawiają się takie informacje, jak:

 • działania zapobiegawcze pożarom, klęskom żywiołowym lub innym miejscowym zagrożeniom,
 • organizacje i instytucje kierujące oraz zajmujące się ochroną przeciwpożarową,
 • przepisy dotyczące podjęcia i wykonywania działań ratowniczych,
 • uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych ekip, które podejmują się akcji ratowniczych,
 • świadczenia rzeczowych i finansowych jednostek ochrony przeciwpożarowej.


2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W rozporządzeniu można znaleźć następujące informacje:

 

 • lista działań zabronionych i obowiązków w zakresie ochrony ppoż (między innymi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego),
 • wytyczne co do korzystania i przetrzymywania materiałów niebezpiecznych, grożących wywołaniem pożaru,
 • metody organizacji ewakuacji,
 • instrukcje co do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
 • informacje na temat urządzeń przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, sprzęt gaszący,
 • wymagania dotyczące instalacji technicznych,
 • wytyczne co do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz oceny zagrożenia wybuchem,
 • informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych,


3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze. zm.), można w nim znaleźć przepisy regulujące ochronę przeciwpożarową oraz wymagania ppoż co do budynków.

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) regulujące używanie wody i urządzeń wodociągowych w razie zagrożenia pożarowego.


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego