przejdź do treści

Szkolenia ppoż

Szkolenia ppoż - szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia z zakresu wdrażania obowiązków związanych z ochroną ppoż czyli:

 • przestrzeganie wymagań techniczno-budowalnych, technologicznych i instalacyjnych z zakresu ppoż,
 • utrzymanie (konserwacja i naprawa) urządzeń ppoż w stanie zapewniającym ich sprawność,
 • utrzymanie dróg ewakuacji ludzi w stanie spełniającym wymagania użyteczności,
 • szkolenia użytkowników budynku z zakresu ppoż,
 • sporządzenie planu ewakuacji i akcji ratunkowej na wypadek realnych zagrożeń,
 • przygotowanie budynku do przeprowadzenia akcji ratunkowe.


Ochrona przeciwpożarowa to najkrócej mówiąc zapobieganie pożarom oraz zwalczanie ich. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351) mówi, że ochrona ta polega na realizacji działań, których celem jest  ochrona życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma na celu przygotowanie osób, które w razie zagrożenia pożarem, klęską żywiołową czy innym niebezpieczeństwem lokalnym podejmą się koordynacji akcji ratunkowej: zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska.

Samo szkolenie podejmuje następujące tematy:

 1. podstawowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, obiektów, urządzeń i instalacji,
 2. zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego,
 3. ustalanie przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania oraz zapoznania się z podstawowymi zasadami gaszenia pożarów,
 4. prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 5. organizacja ochrony przeciwpożarowej i akcji ratunkowej,
 6. obowiązki osób odpowiedzialnych za koordynację ochrony przeciwpożarowej.


Szkolenie z zakresu ppoż obejmuje także ćwiczenia praktyczne przy użyciu gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadą działania gaśnic, hydrantów i innych urządzeń gaśniczych. Będą przeszkoleni ze wszystkich sposobów gaszenia pożarów za pomocą tych sprzętów.

Szkolenia dzielą się na dwie części:

 • szkolenia wstępne – prowadzone przy rozpoczęciu pracy lub przy wyznaczaniu przez firmę koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia okresowe – szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są cykliczne, muszą być aktualizowana – w zależności od zakładu pracy i panujących w nim warunków.


Zgodnie z artykułem 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest zobligowany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Celem dodatkowego szkolenia „Ewakuacja pracowników”, które może być przeprowadzone razem ze szkoleniem ppoż jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.

Obowiązkiem osób, które przejdą szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest także zapewnienie stałego nadzoru nad sprzętem przeciwpożarowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) każdy pracodawca lub właściciel budynku ma obowiązek przeszkolić minimum jednego pracownika firmy odpowiedzialnego za nadzór sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego oraz ewakuację budynku.

W skład takiego nadzoru wchodzą:

 • przeglądy gaśnic i hydrantów,
 • kontrola całego obiektu – regularne sprawdzanie bezpieczeństwa budynku,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie i weryfikacja zarządzeń, regulaminów i instrukcji przeciwpożarowej.


Taką pomoc w prowadzeniu nadzoru oferujemy w zakresie doradztwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Działania związane z ochroną przeciwpożarową dzielą się na dwa rodzaje: ochrona czynna i bierna. Ochrona bierna to elementy budynku lub obiektu, które zostały zamontowane podczas budowy i ich funkcją jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów, nie są sterowane. Ochrona czynna to wszystkie zewnętrzne systemy sterowane służące do czynnego gaszenia pożarów.

Szkolenie ppoż dzieli się na trzy części:

 • szkolenie wstępne – już wspomniane, odbywa się przed przyjęciem pracownika do pracy, obejmuje podstawowe i ogólne zasady ppoż oraz informacje zachowaniem podczas pożaru i innych zagrożeń, obsługą podstawowych urządzeń gaśniczych oraz zadań podczas ewakuacji,
 • szkolenie okresowe (podstawowe) – obejmuje tematy dla osób odpowiadających za koordynację systemu ochrony przeciwpożarowej (przepisy ppoż, zasady gaszenia pożarów, obsługa gaśnic i innego sprzętu gaszącego, zachowanie się podczas pożaru i ewakuacji, zadania dla osób organizujących i nadzorujących ewakuację w razie niebezpieczeństwa), powinny się odbywać co jakiś czas regularnie, w zależności od potrzeb i warunków obiektu,
 • inne szkolenia – obejmuje dodatkowe szkolenia (a co za tym idzie – dodatkowe kwalifikacje) z zakresu sporządzania dokumentów ochrony ppoż czy Planu Ewakuacji.


Po ukończeniu szkolenia każdy jego uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie, które w razie kontroli Inspekcji Pracy musi okazać.

Na szkoleniu będą Państwo mogli zapoznać się z podręcznym sprzętem gaśniczym oraz sposobem jego użycia. Poniżej opisujemy, co składa się na to podstawowe wyposażenie pomocne w razie pożaru.

 • Hydronetki to podręczny i przenośny sprzęt gaśniczy, którego zadaniem jest podawanie strumienia wody poprzez pompowanie wody za pomocą wbudowanej ręcznej pompki dwustronnego działania. Ładunek gaśniczy znajduje się w zbiorniku na środek gaśniczy i przenosi się go na źródło ognia poprzez węża, który jest zakończony prądownicą. Zbiornik mieści około 15 litrów środka. W trakcie gaszenia pożaru  hydronetką druga osoba może dopompowywać wodę do pojemnika, dzięki czemu hydronetka będzie mogła pracować nieustannie. Hydronetka najefektywniej sprawdza się w gaszeniu małych pożarów ciał stałych (klasa A).
 • Gaśnica to urządzenie przenośne, za pomocą którego można gasić pożary. Według przepisów (Polska Norma PN-EN 3-7:2004 Gaśnice przenośne - Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B) gaśnice śniegowe muszą być pomalowane na kolor czerwony, farbą typu RAL 3000. Muszą także mieć etykietę z opisem sposobu użycia. Każda gaśnica powinna być przymocowana specjalnym zaczepem na ścianie lub stać na podłodze w specjalnej objemce. Musi także posiadać zawór samozamykalny, który pozwala na przerwanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. Gaśnicę trzeba uruchomić bez konieczności odwracania jej do góry dnem. Gaśnice, które mają ponad 3 kg środka gaśniczego muszą mieć węża odpowiedniej długości – nie może być on mniejszy niż 80% wysokości gaśnicy. Czynnikiem napędowym w gaśnicach są tylko i wyłącznie gazy niepalne (obojętne), takie jak azot, hel, argon.


Gaśnice posiadają różne właściwości, dla ułatwienia są oznakowane literowo, zgodnie z przeznaczeniem: A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły, C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,  D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu, F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
Wyróżnia się gaśnice wodne, proszkowe, śniegowe, pianowe, tetrowe, czyste środki gaśnicze.

 • Koc gaśniczy to sprzęt, za pomocą którego odcina się dopływ powietrza do materiałów do płonących materiałów. Koc jest zrobiony z włókna szklanego, o powierzchnię około 3m². Aby go użyć w następujący sposób: należy szczelnie przykryć płonący przedmiotu. Koc gaśniczy może być stosowany wiele razy i nie powoduje niszczenia przedmiotów.
 • Agregat gaśniczy to sprzęt gaśniczy, który ma zapas 20 kilogramów środka gaśniczego.
 • Sito kominowe służy do gaszenia pożarów na skutek zapalenia się sadzy w kominach.
 • Hydrant to sprzęt gaśniczy, dzięki któremu można bezpośrednio pompować wodę z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant składa się z zaworu oraz złącza do węża. Hydrant wewnętrzny dzieli się na hydranty natynkowe lub wnękowe, są one zlokalizowane na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku.
 • Wąż pożarniczy (wąż strażacki) służy do podawania wody w razie pożaru. Wyróżnia się węże tłoczne oraz węże ssawne.
 • Kula gaśnicza – to innowacyjne urządzenie do gaszenia pożarów, to zamknięty w styropianowej oprawie proszek gaśniczy połączony z niewielkim ładunkiem wybuchowym zakończonym lontem. Gdy dotrą do niego płomienie, wybucha ugaszając go proszkiem gaśniczym.


Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej prowadzące przez specjalistów naszej firmy z tej dziedziny będzie fachowe i bardzo pomocne. Wszystkie niezbędne informacje oraz sposoby działania pozwolą Państwu na skuteczną i natychmiastową reakcję w razie zagrożenia pożarem, klęską żywiołową czy innym niebezpieczeństwem lokalnym. Mogą być Państwo pewni, że prowadzone przez nas szkolenia są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, a ich sposób prowadzenia nie pozostawia wątpliwości co do profesjonalizmu naszych fachowców od ppoż. Zapraszamy do korzystania z oferty naszych szkoleń z systemu organizacji ochrony przeciwpożarowej!