przejdź do treści

Doradztwo z zakresu bhp

logo

Proponujemy Państwu w ramach usługi „nadzór bhp” wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:
•    szkolenia wstępne i okresowe bhp
•    prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
•    audyty stanu bhp
•    sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
•    udział w ocenie ryzyka zawodowego
•    opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
•    doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
•    udział w dochodzeniach powypadkowych
•    prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
•    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
•    udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
•    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
•    badania środowiskowe
•    wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
•    reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np.PIP, PIS, PSP
•    inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp