przejdź do treści

Szkolenia BHP

 

logo

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Obowiązek poddawania pracowników szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z dyspozycji normy art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy.


Zgodnie z art. 237 ³ Kodeksu Pracy zapewnienie szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków pracodawców.


Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez odbycia przez niego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy!


Szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń, ich zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn.zm.)


Szkolenia bhp są prowadzone jako:


1.SZKOLENIE WSTĘPNE
2.SZKOLENIE OKRESOWE


1.Szkolenie wstępne
jest przeprowadzone w formie
a)instruktażu ogólnego oraz
b)instruktażu stanowiskowego


Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do pracy:


-Nowo zatrudnieni pracownicy
-Studenci, odbywający praktykę studencką
-Uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu


Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Szczegółowy program instruktażu ogólnego został określony w ww. rozporządzeniu:


1.Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5.Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
6.Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsΠuga urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
7.Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
8.Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9.Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10.Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.


Instruktaż ogólny przeprowadza:


-Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
-Osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby;
-Pracodawca, który sam wykonuje takie zadania;
-Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający stosowny zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Czas trwania instruktażu to min.3 godziny lekcyjne.


Instruktaż stanowiskowy odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:


-Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
-Pracownicy przenoszeni na ww. stanowisko;
-Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką;


Ponadto:


-pracownicy wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym ze stanowisk

- w przypadku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od rodzaju stanowiska, na którym jest przeprowadzany.
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony
Instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.


Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:


A) rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
B) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
C) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów
Wykonywania pracy,
D) samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
E) sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględnia wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez
Niego pracy.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego zawiera rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy potwierdzają odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego na karcie szkolenia wstępnego, której wzór stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

Karta szkolenia wstępnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika w cz. B.


Szkolenie okresowe:


Ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.


Szkolenie okresowe odbywają:


1.Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści;
2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3.Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4.Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5.Pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w, pkt.1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawcę lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:


a)Dla osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów, brygadzistów w terminie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach;
b)Dla pozostałych osób- do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach;

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami, dla poszczególnych grup zawodowych.

1.Minimalne czasookresy oraz czasy trwania szkoleń okresowych dla poszczególnych grup zawodowych zostały określone w rozporządzeniu w następujący sposób:1.Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści- pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach; kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych- pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
3.Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji- pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.
4.Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby-- pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.
5.Pracownicy administracyjno-biurowi-- pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 6 lat.
6.Inni nie wymienieni w pkt.1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - pierwsze szkolenie okresowe w terminie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Przykładowe programy szkoleń, jak również czas trwania każdego szkolenia stanowią załączniki do rozporządzenia.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, a potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego wg. wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.